Informacje o projekcie

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria formalne:
  * są mieszkańcami obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub zostały przeniesione w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji,
  * pozostają bez zatrudnienia,  tj. są osobami bezrobotnymi[1] lub biernymi zawodowo.[2]
  * spełniają przynajmniej 1 z poniższych kryteriów:
 2. korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu:
 3. ubóstwa[3]
 4. sieroctwa
 5. bezdomności
 6. bezrobocia
 7. niepełnosprawności
 8. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 9. przemocy w rodzinie
 10. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 11. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 12. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 13. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach
 14. trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 15. alkoholizmu lub narkomanii
 16. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 17. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 18. przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 19. są osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 20. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 21. są osobami z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w tym osobami z niepełnosprawnością intelektualną i osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 22. są osobami  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (szczegółowe kryterium dostępu nr 7 „Preferencje grupy docelowej”) Realizator zapewnia podczas rekrutacji preferencje dla następujących grup:

1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  z dnia 8 lipca 2019 r., tj.:

a) osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wymienione powyżej)

b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);

e) osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);

f) osób z niepełnosprawnością – w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniów/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

g) członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością,
o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

i) osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j) osób odbywających kary pozbawienia wolności;

k) osób korzystające z PO PŻ.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym/psychologiem (3h/osobę),
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (14 h/osobę),
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne (w zależności od potrzeb),
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy,
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Składanie formularzy rekrutacyjnych przewidziano od  19 września  2022r. do wyczerpania liczby miejsc w projekcie (tj. 30). Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny oraz wykaz ulic należących do łódzkiego obszaru rewitalizacji do pobrania ze strony projektu: www.rewitalizacja2.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 • w biurze projektu (FUNDACJA INKUBATOR ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź): poniedziałek – piątek  w godzinach: 9.00-15.00;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja2@inkubator.org.pl (skan wypełnionego
  i podpisanego formularza).

BIURO PROJEKTU:

FUNDACJA INKUBATOR, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź,  tel. (42) 637 01 78, 609 466 688      

Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zawodowa 30 osób (15K i 15M) bezrobotnych
i biernych zawodowo-mieszkańców obszaru rewitalizacji m. Łodzi i osób przeniesionych
w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie 09.2022-06.2023r. Realizacja założonych wskaźników przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ 2014-20, w szczególności celu szczegółowego działania 9.1:Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji (Uchwała LXXIII/1980/18 Rady Miejskiej w Łodzi z 5.07.2018r.) oraz jest zlokalizowany na obszarze rewitalizacji,  realizowany będzie zgodnie z przepisami prawa UE
i polskim oraz zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020.         

Cel zostanie osiągnięty poprzez (zakładane efekty):

 1. zwiększenie kompetencji społecznych przez 30 uczestników warsztatów;
 2. nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez 15 UP, nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie doświadczenia zawodowego przez 20 UP;
 3. pozyskanie zatrudnienia/rejestracja w UP przez 8 UP w okresie realizacji proj.

Wskaźniki:

 1. efektywności społecznej dla os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/z niepełnosprawnościami – 60%,
 2. efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%,
 3. w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%.                            

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 517 446,26 zł i obejmuje:

1) dofinansowanie w kwocie 491 573,95 zł z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 439 829,32 zł co stanowi 85,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 51 744,63 zł, co stanowi 10,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

2) wkład własny w kwocie 25 872,31 zł.


[1] Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia-  definicja osoby  bezrobotnej w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności ( BAEL). Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.

[2] Osoby bierne zawodowo – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:  studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo; studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne; osoby będące na urlopie wychowawczym, ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

[3] Przesłankę ubóstwa uznaje się za spełnioną, o ile uczestnik osiąga miesięczne dochody niższe niż aktualna wysokość  średniorocznego (za 2021) minimum socjalnego  ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na stronie: https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria formalne:
  1. są mieszkańcami obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub zostały przeniesione w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji,
  1. pozostają bez zatrudnienia,  tj. są osobami bezrobotnymi[1] lub biernymi zawodowo.[2]
  1. spełniają przynajmniej 1 z poniższych kryteriów:
 2. korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu:
 3. ubóstwa[3]
 4. sieroctwa
 5. bezdomności
 6. bezrobocia
 7. niepełnosprawności
 8. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 9. przemocy w rodzinie
 10. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 11. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 12. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 13. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach
 14. trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 15. alkoholizmu lub narkomanii
 16. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 17. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 18. przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 19. są osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 20. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 21. są osobami z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w tym osobami z niepełnosprawnością intelektualną i osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 22. są osobami  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (szczegółowe kryterium dostępu nr 7 „Preferencje grupy docelowej”) Realizator zapewnia podczas rekrutacji preferencje dla następujących grup:

1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  z dnia 8 lipca 2019 r., tj.:

a) osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wymienione powyżej)

b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);

e) osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);

f) osób z niepełnosprawnością – w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniów/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

g) członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością,
o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

i) osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j) osób odbywających kary pozbawienia wolności;

k) osób korzystające z PO PŻ.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym/psychologiem (3h/osobę),
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (14 h/osobę),
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne (w zależności od potrzeb),
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu,
 • Płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy,
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Składanie formularzy rekrutacyjnych przewidziano od  19 września  2022r. do wyczerpania liczby miejsc w projekcie (tj. 30). Regulamin projektu, formularz rekrutacyjny oraz wykaz ulic należących do łódzkiego obszaru rewitalizacji do pobrania ze strony projektu: www.rewitalizacja2.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 • w biurze projektu (FUNDACJA INKUBATOR ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź): poniedziałek – piątek  w godzinach: 9.00-15.00;
 • pocztą tradycyjną na adres biura projektu;
 • pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja2@inkubator.org.pl (skan wypełnionego
  i podpisanego formularza).

BIURO PROJEKTU:

FUNDACJA INKUBATOR, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź,  tel. (42) 637 01 78, 609 466 688      

Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-zawodowa 30 osób (15K i 15M) bezrobotnych
i biernych zawodowo-mieszkańców obszaru rewitalizacji m. Łodzi i osób przeniesionych
w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie 09.2022-06.2023r. Realizacja założonych wskaźników przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ 2014-20, w szczególności celu szczegółowego działania 9.1:Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt wynika z obowiązującego i pozytywnie zweryfikowanego przez IZ RPO WŁ programu rewitalizacji (Uchwała LXXIII/1980/18 Rady Miejskiej w Łodzi z 5.07.2018r.) oraz jest zlokalizowany na obszarze rewitalizacji,  realizowany będzie zgodnie z przepisami prawa UE
i polskim oraz zgodnie z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju oraz SZOOP RPO WŁ 2014-2020.         

Cel zostanie osiągnięty poprzez (zakładane efekty):

 1. zwiększenie kompetencji społecznych przez 30 uczestników warsztatów;
 2. nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez 15 UP, nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie doświadczenia zawodowego przez 20 UP;
 3. pozyskanie zatrudnienia/rejestracja w UP przez 8 UP w okresie realizacji proj.

Wskaźniki:

 1. efektywności społecznej dla os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/z niepełnosprawnościami – 60%,
 2. efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%,
 3. w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%.                            

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 517 446,26 zł i obejmuje:

1) dofinansowanie w kwocie 491 573,95 zł z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 439 829,32 zł co stanowi 85,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 51 744,63 zł, co stanowi 10,00% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

2) wkład własny w kwocie 25 872,31 zł.


[1] Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia-  definicja osoby  bezrobotnej w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności ( BAEL). Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.

[2] Osoby bierne zawodowo – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:  studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo; studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne; osoby będące na urlopie wychowawczym, ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

[3] Przesłankę ubóstwa uznaje się za spełnioną, o ile uczestnik osiąga miesięczne dochody niższe niż aktualna wysokość  średniorocznego (za 2021) minimum socjalnego  ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na stronie: https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne